รายย่อยแห่ยื่นผลิตไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ของเสีย ลมมาหมดพุ่งเกินปริมาณรับซื้อ 234%

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยถึงผลการยื่นคำขอผลิตไฟฟ้าและยืนยันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติและข้อมูลความพร้อมท…